Geotechnika – co to za dziedzina?

Aby zaplanować i doprowadzić do wykonania budowli naziemnych i podziemnych lub innych prac budowlanych, pomocna jest geotechnika. Jest to dziedzina nauki zajmująca się właściwościami gruntu.

Bez poznania charakteru gruntu nie można podejmować prac budowlanych. Usługi geotechniczne to szeroki zakres badań. Wszelkiego rodzaju wiercenia i pobór próbek do analiz wytrzymałości, sondowanie fragmentów podziemnych, badania gęstości podłoża i podbudowy, badania laboratoryjne i inne. Po przeprowadzeniu badań sporządzany jest raport, opinia i projekt geotechniczny.
Usługi geotechniczne to nieodzowny etap pracy. Od właściwości i charakteru gruntu zależy sposób przeprowadzenia budowy, a nawet jej zasadność. Nie można przeprowadzać prac budowlanych na nie zbadanym terenie.

Więcej na: titan.com.pl/geotechnika/

Grozi to nie tylko niestabilnością budowli, jak również zagraża pracownikom wykonującym budowę. Grunt może być zupełnie nieodpowiedni do przeprowadzania inwestycji budowlanych. Najlepszym przykładem jest kurzawka. Tego rodzaju grunt po nawodnieniu przybiera właściwości cieczy. Niebezpieczeństwa tego typu nie mogą mieć miejsca. Fachowo zbadany grunt pod względem geotechnicznym gwarantuje bezpieczeństwo zarówno stabilności budowli, jak i pracownikom. Geotechnika przychodzi nam z pomocą i nie można usług z nią związanych traktować po macoszemu. W rejonach, w których występują ruchy górotwórcze, poziome czy pionowe lub sejsmiczne — usługi te są szczególnie ważne.
Skorupa ziemska jest w ciągłych ruchu toteż należy przeprowadzać jak najdalej idące badania wszelkiego typu. Nawet najbardziej nowoczesne i piękne budowle nie spełnią swojej roli jeśli nie będą stały na pewnym gruncie.